O aktivu

Aktiv fotoreporterjev in fotografov (AFF)
Društvo novinarjev Slovenije

Osnovno poslanstvo Aktiva fotoreporterjev in fotografov je ozaveščanje javnosti, delodajalcev, naročnikov in ustvarjalcev o pomenu vizualnih vsebin, ki so danes na ogled bolj intenzivno kot kdajkoli prej. Gre za dolžnost opozarjanja na pomen razumevanja, odgovornega ustvarjanja in ponujanja vsebin na vseh ravneh, ki je v času, ko smo zasuti z vizualnim materialom, izjemnega pomena. Aktiv je bil ustanovljen zaradi nujnosti zaščite statusa, avtonomije in poklicne integritete ustvarjalcev ter hkrati s poudarkom na njihovih dolžnostih. Poudarja in opozarja pa tudi na dolžnosti uveljavljenih medijskih in komercialnih odjemalcev vizualnih vsebin, kot tudi družbenih omrežij, ki se na vse načine izmikajo ustreznemu vrednotenju dela ustvarjalcev. Aktiv bo promoviral delo fotoreporterjev in fotografov v Sloveniji in tujini.

Ustanovitev aktiva fotoreporterjev in fotografov je, zaradi slabšanja profesionalnih, pravnih in finančnih razmer za ustvarjanje, nujnost.

Aktiv zasleduje zlasti sledeče cilje:

Združevanje in povezovanje fotoreporterjev, ki so sicer člani različnih uredništev oziroma delujejo samostojno:
Osnovni namen aktiva je vzpostavitev organizacije, ki z enotnim glasom nagovarja javnosti, delodajalce, naročnike, uporabnike, avtoritete in oblasti …, in tako zastopa pravice fotoreporterjev in fotografov, jih ozavešča in jim nudi podporo. Ker običajno delujejo preveč razpršeno in niso organizirani v okviru stanovskih društev, jim aktiv ponuja zatočišče, prostor za premislek in okolje za razpravo o možnostih za izboljšanje statusa v javnosti, pred naročniki (vključno z mediji), kot tudi varovanje že pridobljenih ter izboritev novih pravic.

Izboljšanje delovnih, socialnih in profesionalnih pogojev za delo fotoreporterjev in fotografov:
Aktiv ponuja združevanje z namenom izboljšanja delovnih in profesionalnih pogojev, predvsem z opredelitvijo pravic in dolžnosti nas kot ponudnikov kot tudi odjemalcev naših storitev. Je prostor odprtega dialoga o izkušnjah in težavah vsakega posameznika ali cele skupine.

Aktivnosti:
• Oblikovanje priporočenega cenika storitev in odkupa pravic za uporabo ustvarjenih avtorskih del.
• Ponujanje informacije o pravno formalnih, računovodskih, davčnih in drugih zadevah, ki so povezane z delom fotografov, na enem mestu.
• Aktiv z izvoljenimi delegati v organih DNS zastopa interese svojega članstva in sodeluje pri sprejemanju odločitev organov DNS.

Zaščita avtorskih pravic in pristop k sistemom kolektivnega uveljavljanja avtorskih pravic:
Zaščita avtorskih pravic je gotovo eden od poglavitnih ciljev aktiva. Pregled dobrih in slabih praks na podlagi izkušenj posameznikov, ki bi se vključili v delovanje aktiva, bo omogočil oblikovanje strategije za izboljšanje stanja. Aktiv se bo zavzemal za priključitev k sistemu kolektivnega uveljavljanja avtorskih pravic. Skupaj lažje pokažemo in opozarjamo na nedopustne prakse.

Aktivnosti:
• Ugotavljanje stanja, pregled pogodb, izmenjava izkušenj in oblikovanje predlogov za izboljšanje. Poziv uredništvom in drugim naročnikom k bolj enakopravnem dialogu pri določanju pogojev sodelovanja s fotoreporterji in fotografi.
• Priprava delavnic na temo konkretnih pravno-formalnih vprašanj. Povezava s pravnimi strokovnjaki.

Poglabljanje strokovnega znanja in organizacija izobraževalnih vsebin s področja novinarske in dokumentarne fotografije:
Namen aktiva je spodbujanje profesionalnega razvoja ter nadgrajevanja kompetenc kot tudi neformalne izmenjave znanj in dobrih praks. Aktiv bo organiziral dogodke in izobraževalne programe, ki bodo fotografe podpirali pri njihovem delu, si prizadeval za sodelovanje s strokovnjaki s področja fotografije, spremljal dobre tuje prakse in prenašal znanje.

Aktivnosti:
• Organizacija predavanj in okroglih miz.
• Organizacija delavnic.
• Obveščanje o izobraževalnih programih doma in v tujini.

Mednarodno sodelovanje:
Za delovanje aktiva je mednarodno povezovanje izjemno pomembno. Znani so primeri dobrih praks, ko so fotoreporterji in fotografi s skupnim organiziranim nastopom proti delodajalcem, naročnikom ali uporabnikom dosegli spremembe. Namen aktiva je iskanje in preučitev le-teh ter morebiten prenos v naš prostor.

Drug vidik povezovanja s tujino pa je proaktivno spremljanje razpisov ali drugih možnosti pridobivanja sredstev ali štipendij in spremljanje mednarodnih natečajev, podprto s svetovanjem pri pripravi posameznih prijav.

Aktivnosti:
• Povezovanje s sorodnimi organizacijami v tujini.
• Oblikovanje delovne skupine za preučitev dobrih praks in možen prenos le-teh v naš prostor.
• Obveščanje o mednarodnih razpisih ter možnostih za pridobivanje sredstev.
• Promocija slovenske novinarske in dokumentarne fotografije v tujini.

Članstvo v DNS je zaželjeno, ni pa pogoj za včlanitev v aktiv.